Strona glowna

Środa, 24 kwietnia 2024, Do końca roku 251 dni Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Strona glówna > Katalog Firm >

Nadleśnictwo Biłgoraj

ul. Zamojska 96
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 00 28, (84) 686 80 99
fax (84 )686 42 59
Powiat: biłgorajski

 Nadleśnictwo Biłgoraj jest jedną z 25 jednostek podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Podzielone jest na 3 obręby leśne i 13 leśnictw (w tym 1 gospodarstwo szkółkarskie).

Nadleśnictwo Biłgoraj położone jest w VI Małopolskiej krainie przyrodniczo - leśnej w dzielnicach: Roztocza, Niziny Sandomierskiej i Wysoczyzn Sandomierskich. Administracyjnie zlokalizowane jest na terenie województwa lubelskiego (73% pow.) i podkarpackiego (27% pow.) w obrębie  9 gmin. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 17 278 ha oraz z upoważnienia Starosty Niżańskiego sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 4 100 ha.

Króluje tu jeden gatunek  - sosna zwyczajna, zajmująca 94% powierzchni wszystkich lasów. Inne ważniejsze gatunki to olsza – 3.2%, jodła – 1.4% i brzoza – 1% powierzchni. Roczne pozyskanie drewna wynosi ok. 72 tys. m3 drewna, z czego 50% przypada na cięcia pielęgnacyjne w młodszych drzewostanach. Pod względem nasiennictwa i szkółkarstwa Nadleśnictwo Biłgoraj jest prawie samowystarczalne: posiada wyłączony drzewostan nasienny sosnowy oraz Szkółkę Zespoloną „Bojary” produkującą materiał sadzeniowy na potrzeby własne jak i potrzeby innych nadleśnictw oraz odbiorców indywidualnych.

Ale lasy to nie tylko gospodarka leśna, to także piękno niewiele jeszcze skażonej przyrody. Wspaniałe fragmenty torfowiska wysokiego  i przejściowego o powierzchni 82.25 ha są chronione w  rezerwacie „Obary”. Można tu napotkać tak rzadkie już rośliny jak gniadosz królewski, bobrek trójlistkowy, grzybienie białe, siedmiopalecznik błotny, czermień błotna oraz drapieżne rosiczki. Świat zwierząt reprezentowany jest tam przez rzadkie gatunki jak: cietrzew, głuszec, jarząbek, żuraw, wilk. Wśród mchów wygrzewają się nierzadko zaskrońce i jadowite żmije. W licznych oczkach wodnych żyją traszki, kumaki nizinne i inne gatunki żab. Jeszcze w 1913 roku zanotowano występowanie na „Obarach” salamandry plamistej,.

Na terenie Nadleśnictwa leży część malowniczego Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego z licznymi wąwozami lessowymi. W leśnictwie Rogóźnianka znajduje się lipa drobnolistna o obwodzie 390 cm uznana za pomnik przyrody. Wśród podmokłych lasów na 2 stanowiskach występuje rzadka już chroniona paproć – długosz królewski. Leśne uroczyska zamieszkuje ok. 20 łosi, 370 jeleni, 40 danieli, 1200 saren i 230 dzików.

Lasy Nadleśnictwa przecinają 3 piesze szlaki turystyczne: „Walk Partyzanckich” (czarny i czerwony) biegnący z Tomaszowa Lubelskiego przez Bidaczów Stary (tutaj następuje zmiana koloru) do Lipy, „Roztoczański” (żółty) z Bidaczowa Starego przez Biłgoraj do Zwierzyńca i „Puszczy Solskiej” (niebieski) z Górecka Kościelnego do Biłgoraja.

Ponadto Nadleśnictwo prowadzi Leśny Ośrodek Szkoleniowy oraz jest nadleśnictwem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, który kształci kadry dla wszystkich okolicznych nadleśnictw.

Na terenie Nadleśnictwa dominują gleby bielicowe- 65%, w tym właściwe 74%, murszaste 2%, torfiaste 24%. Gleby torfowe stanowią 15%, bagna – 2.5%.
Żyzność tych gleb jest na ogół średnia ale też i bardzo zróżnicowana od boru suchego do boru mieszanego wilgotnego i olsu.
Przeważającymi typami siedliskowymi lasu  w nadleśnictwie są siedliska borowe – 71% (w tym Bśw –36%, Bw –30%, Bb- 5%). Siedliska borów mieszanych zajmują 24% (w tym BMśw – 12%, BMw – 10%), siedliska lasowe zajmują  5% oraz  olsy -  2%.

Siedliska o wysokim poziomie wód gruntowych – bory i lasy bagienne  i wilgotne zajmują łącznie 8 114 ha, tj. 47% powierzchni Nadleśnictwa. Warstwę drzew na takich siedliskach buduje głównie sosna IV i V klasy bonitacji, rzadko towarzyszy jej brzoza brodawkowata i świerk. Rosnąca tam sosna osiąga bardzo małe przyrosty masy i wysokości  (w wieku 85 lat osiąga ok. 6 m wysokości i 14 cm pierśnicy). Jej strzała źle się  oczyszcza z gałęzi i ma dużą podatność na powstawanie wywrotów.

W drzewostanach sosnowych pokrywających siedliska boru bagiennego nie wykonuje się praktycznie żadnych czynności gospodarczych oprócz  usuwania wywrotów i złomów. W większości tworzą je zespoły naturalne, nie wymagające korekt.

Wykaz leśnictw i telefonów kontaktowych

Wola
Stefan Dudek
inż. Grzegorz Marek
665 349 057
665 349 074

Bojary
mgr inż. Leszek Jaskowski,
inż. Jerzy Bąk
665 349 083
665 349 063

Nadrzecze   
mgr inż. Grzegorz Dybiak
mgr inż. Lesław Rawiak
665 349 065
665 349 055

Zagumnie
mgr inż. Stanisław Piętal
Jan Stokłosa
665 349 075
665 349 073

Luchów
Bolesław Skotnicki
Marcin Żmijan   
665 349 056
665 349 085

Ciosmy
mgr inż. Mirosław Małek
inż. Zbigniew Kiełbasa
665 349 081
665 349 082

Sól
Henryk Paluch
inż. Wojciech Smyk
Tomasz Sprysak
665 349 052
665 349 076
665 349 058

Biszcza
mgr inż. Mariusz Szabat
Józef Borowski
665 349 079
665 349 051

Potok
Stanisław Ciosmak
Leszek Bożek
665 349 067
665 349 068

Ujście
Andrzej Gębal
Ryszard Rożek   
665 349 066
665 349 078

Huta
Waldemar Sprysak
mgr inż. Wojciech Żmijan
Dariusz Szabat   
665 349 054
665 349 053
665 349 062

Rogóźnianka   

Michał Małysza
mgr inż. Mariusz Derylak
665 349 071
665 349 072

Szkółka Bojary
Zygmunt Pyzik
665 349 061

Łowiectwo
inż. Tadeusz Serafin
665 349 059

Lasy niepaństwowe
mgr inż. Paweł Dec
691 224 242

Źródło: http://www.lasy.com.pl/web/bilgorajOdsłon: 25649

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss