Strona glowna

Niedziela, 07 sierpnia 2022, Do końca roku 146 dni Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Szkoły Średnie /

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

ul. Kościuszki 98
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 79 78
fax (84) 686 02 54
Powiat: biłgorajski

ZASADY REKRUTACJI:

1. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz punktów za oceny na świadectwie i za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się
w procesie rekrutacji.
2. Przedmioty nauczania punktowane podczas rekrutacji:
* język polski
* matematyka
* język obcy
* informatyka
3. Ustala się następujące zasady naliczania punktów:
1. za ocenę z punktowanego przedmiotu nauczania:
* celujący - 20 punktów
* bardzo dobry - 15 punktów
* dobry - 10 punktów
* dostateczny - 5 punktów
* dopuszczający - 2 punkty
2. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 8 punktów
3. za potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty - 6 punktów
4. za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym:
* I miejsce - 3 punkty,
* II miejsce - 2 punkty,
* III miejsce - 1 punkt.
5. za wysokie miejsce nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół - 1 punkt
6. za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego
- 2 punkty
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie oraz za inne osiągnięcia ucznia wynosi 100.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad-wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych kryteriów.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo
w uporządkowaniu hierarchicznym ma kandydat:
* który jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
* który miał ustalony indywidualny program lub tok nauki,
* który ma udokumentowane problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia.


Odsłon: 17200

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss