Strona glowna

Piątek, 30 października 2020, Do końca roku 62 dni Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Strona glówna > Katalog Firm >

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bohaterów Monte Cassino 38
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 69 49
Powiat: biłgorajski

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w:
   1) placówce interwencyjnej,
   2) placówce socjalizacyjnej,
   3) placówce rodzinnej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej i odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego lub postanowienia sądu. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo – wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej  opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej PCPR. Rada Powiatu w Biłgoraju uchwałą Nr XXV/211/2004 z dnia 30 września 2004 roku określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub

pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  


Na terenie Powiatu Biłgorajskiego funkcjonuje placówka rodzinna: Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju ul. Zielona 132, 23 – 400 Biłgoraj, której prowadzenie zleca się na podstawie ogłaszanego konkursu.

Pomoc osobom pełnoletnim opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą, w której przebywała co najmniej rok może zostać objęta następującymi formami pomocy:
- pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 494,10 zł miesięcznie,
- pomoc na usamodzielnienie w wysokości od 1.647,00 do 6,588,00 zł  (w zależności od długości okresu rzebywania w rodzinie zastępczej)
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości do 4.941,00 zł,
- pomoc w znalezieniu pracy,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym

Przyznanie ww. form pomocy dotyczy osób opuszczających niżej wymienione typy placówek:
- całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
- domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- zakłady poprawcze,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- schroniska dla nieletnich,
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii (zapewniające całodobową opiekę),
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze.


Warunki i kryteria dochodowe jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o przyznanie ww. pomocy, reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.).


Odsłon: 11350

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss