Strona glowna

Niedziela, 07 sierpnia 2022, Do końca roku 146 dni Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Strona glówna > Katalog Firm >

Kategorie: Szkoły Średnie /

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J.Dechnika w Biłoraju

ul. Cegielniana 24
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 688 06 36
Powiat: biłgorajski

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM BUDOWLANEGO I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ


1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.


2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.


3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum decydować będzie ilość punktów za:


1) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych:

a) język polski,

b) język obcy obowiązkowy,

c) matematyka ,


oraz czwarty przedmiot wybrany przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną w zależności od rozszerzenia programowego lub kierunku kształcenia zawodowego,


2) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

3) potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty ( finaliści tych konkursów),

4) potwierdzone osiągnięcia sportowe, artystyczne na (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym – I miejsce (lub tytuł laureata), II miejsce (lub tytuł finalisty), III miejsce (lub wyróżnienie)

5) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

6) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół,

7) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.


4. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania ze świadectwa wynosi 100. W sumie za świadectwo i wyniki egzaminu gimnazjalnego 200 punktów.


5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły i wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.


6. Listę konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji określił Lubelski Kurator Oświaty:

1) polonistyczny,

2) języka angielskiego,

3) języka niemieckiego,

4) języka rosyjskiego,

5) języka francuskiego,

6) historyczny,

7) krasomówczy,

8) matematyczny,

9) chemiczny,

10) biologiczny;

11) geograficzny,

12) fizyczny.


7. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i czwartego przedmiotu w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie liceum lub kierunku kształcenia w szkole zawodowej oraz sposobów punktowania innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:


1) za oceny z każdego z czterech przedmiotów na świadectwie, łącznie nie więcej niż 80 punktów, w tym:

a) celujący - 20 punktów,

b) bardzo dobry - 15 punktów,

c) dobry - 10 punktów,

d) dostateczny - 5 punktów,

e) dopuszczający - 2 punkty,


2) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 8 punktów,


3) za potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty - 6 punktów (niezależnie od liczby konkursów, w których kandydat uzyskał tytuł finalisty lub laureata),


4) za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:

a) I miejsce lub tytuł laureata - 3 punkty,

b) II miejsce lub tytuł finalisty - 2 punkty,

c) III miejsce lub wyróżnienie - 1 punkt,


5) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół – 1 punkt,

6) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego – 2 punkty.

7) za wyniki z egzaminu gimnazjalnego – łączna liczba punktów wskazana w zaświadczeniu wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną maksymalnie 100 punktów.


8. Przy przyjmowaniu do szkół: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:


1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,


2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,


3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


9. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów stosuje się dodatkowe kryteria do momentu zróżnicowania ilości punktów uzyskanych przez kandydatów i przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali:

1) najwyższą ocenę zachowania,

2) najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego,

3) najwyższą liczbę punktów z części egzaminu zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia,


4) na świadectwie ukończenia gimnazjum najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty,

5) na świadectwie ukończenia gimnazjum najwyższą ocenę z języka polskiego,

6) na świadectwie ukończenia gimnazjum najwyższą ocenę z języka obcego,

7) na świadectwie ukończenia gimnazjum najwyższą ocenę wypunktowanego czwartego przedmiotu.


10. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.


11. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata


12. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.


13. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym kandydaci posługują się następującymi dokumentami:

1) podaniem oraz listą preferencji (wydrukowane z systemu centralnej rekrutacji lub pobrane w szkole ponadgimnazjalnej) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów,

2) kopią świadectwa ukończenia gimnazjum,

3) kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4) dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, o których mowa


w pkt. 8.,


5) zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

6) należy dołączyć 3 fotografie.


14. Trzy kopie dokumentów, o których mowa w pkt.13.2 poświadcza dyrektor macierzystego gimnazjum kandydata, nie dotyczy to uczniów z gimnazjów biorących udział w elektronicznym naborze w województwie lubelskim.


Odsłon: 22416

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss