Strona glowna

Wtorek, 18 maja 2021, Do końca roku 227 dni Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka

Strona glówna > Katalog Firm >

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Targowa 15
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 26 29, (84) 688 10 32
fax (84) 686 26 29
Powiat: biłgorajski

O ośrodku
Na podstawie Uchwały Nr XXI/139/00 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 16 marca 2000 r. utworzona została jednostka budżetowa pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji, działająca na podstawie statutu, zgodnego z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, która definiuje, że kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo.

Zadaniem głównym OSiR jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej, sportu i kultury.

Cele OSiR w Biłgoraju
1. Programowanie i prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizację imprez własnych i zleconych, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury, kultury fizycznej i sportu, statutowo zajmującymi się tego rodzaju działalnością;
2. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku;
3. Oferowanie i systematyczne zwiększanie wachlarza komercyjnych usług sportowo-rekreacyjnych według zapotrzebowania społecznego;
4. Udostępnianie posiadanej bazy mieszkańcom miasta, stowarzyszeniom sportowym, szkołom, organizacjom, zakładom pracy i osobom fizycznym;
5. Utrzymywanie w gotowości technicznej i organizacyjnej eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
6. Prowadzenie działalności gospodarczo-komercyjnej, celem pozyskiwania środków na rozszerzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji;
7. Ścisła współpraca z lokalnymi klubami sportowymi, Szkolnym Związkiem Sportowym, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym, Biłgorajskim Centrum Kultury, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami działającymi na terenie naszego miasta;
8. Współpraca z okręgowymi, krajowymi związkami sportowymi, Wojewódzką i Główną Radą LZS, Lubelską Unią Sportu oraz Departamentem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie;
9. Promocja bazy sportowej i walorów turystycznych naszego miasta i regionu.

Korzystanie z obiektów OSiR
W celu umożliwienia pełnego rozwoju dzieci i młodzieży, stowarzyszenia zajmujące się wychowaniem fizycznym, sportem dzieci i młodzieży, kluby sportowe i stowarzyszenia oraz szkoły otrzymujące wsparcie finansowe z budżetu samorządu terytorialnego mają prawo do nieodpłatnego korzystania z obiektów w zakresie ustalonym przez zarządcę jednostki, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Biłgoraj.

Stowarzyszenia zajmujące się rekreacją ruchową, rehabilitacją i inne podobne w zakresie działania organizacje społeczne, za świadczoną usługę ponoszą ulgową odpłatność zgodnie z opracowanymi cennikami, regulującymi powyższe sprawy lub na warunkach odrębnie spisanej umowy. Osoby fizyczne płacą zgodnie według ustalonego cennika. Przedsiębiorstwa, instytucje i zakłady pracy ponoszą pełną odpłatność za udostępnianie bazy sportowej i możliwość świadczenia usług w celach komercyjnych.

OSiR jest zobowiązany do prowadzenia działalności dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, dlatego też biorąc pod uwagę popularność różnych dyscyplin sportu i zapotrzebowanie społeczne na rozwój usług sportowo-rekreacyjnych, powinno się tworzyć odpowiednie warunki, przy akceptacji i wsparciu finansowym Gminy Miasta Biłgoraj.


Odsłon: 22218

Copyright © 2006 LubelskieOnline.pl


ssssss