Zmiana regulaminu i wysokości opłat za parking przy Pocztowej
2021-09-23 08:07:48

Rada Miasta Biłgoraj - po pozytywnej rekomendacji Komisji Budżetu przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie i regulaminu parkingu miejskiego przy ulicy Pocztowej. Nie będzie już bezpłatnej godziny parkowani i wzrośnie opłata.


Zmiany, miejscy radni uchwalili na wrześniowej sesji. Nowe zapisy uchwały brzmią następująca:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej na wniosek burmistrza Miasta Biłgoraja zaopiniowany  przez Komisję Budżetu Rady Miasta - uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miasta Biłgoraja Nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie i regulaminu parkingu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Pocztowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały w rozdziale I - Przepisy ogólne:
a) uchyla się ust. 9 oraz ust. 15,
b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Opłata za abonament określona jest ryczałtową stawką miesięczną zgodnie z obowiązującym cennikiem i uiszczana jest w kasie automatycznej na parkingu, kasie w siedzibie Zarządzającego lub na konto bankowe”;
2) w załączniku nr 2 do uchwały - Cennik za korzystanie z parkingu miejskiego przy ulicy Pocztowej położonego poza drogami publicznymi:
a) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Parking jest parkingiem płatnym (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 18:00) i niestrzeżonym, czynnym całodobowo przez wszystkie dni w roku”,
b) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłata za każdą godzinę postoju, w godzinach wskazanych w ust. 1, wynosi 1 zł brutto”,
c) w § 1 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Korzystanie z parkingu przez 10 minut od momentu wjazdu jest bezpłatne.
5. Po  opłaceniu  biletu  należy opuścić parking w ciągu 5 minut, w przeciwnym wypadku będzie naliczona stawka za kolejną godzinę postoju”,
d) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) parkowania pojazdów użytkowanych przez jednostki organizacyjne gminy Miasto Biłgoraj oraz Biłgorajskiego Centrum Kultury,”,
e) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z parkingu na podstawie „karty parkingowej” wynosi 40 zł brutto”,
f) w § 3 ust. 5 uchyla się. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi  w życie z dniem 1 listopada 2021.

platny_parking.jpg

Co tak naprawdę się zmieniło. Otóż, zlikwidowana została bezpłatna godzina parkowania, w to miejsce władze miasta wprowadziły bezpłatne 10 minut na zaparkowanie auta. Wzrosła także opłata abonamentowa z 30 zł miesięcznie do 40 zł. Za to za każdą rozpoczęta godzinę, kierowcy zapłacą połowę dotychczasowej stawki, czyli 1 zł. Parking będzie płatny od poniedziałku do piątku, w tzw. godzinach szczytu, czyli od godziny 7:00 do 18:00.

Parking przy Pocztowej został oddany do użytku w 2018 roku. Jego koszt to ponad 1,2 mln zł. Zakres działania inwestycji obejmował remont ulicy Pocztowej i wykonanie parkingu. Sam parking przy dworcu PKS, to 122 miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, chodniki, nasadzenia zieleni oraz zabezpieczenie miejsc na rowery.

/bilgoraj.com.pl/


http://lubelskieonline.pl/wiadomosci/printnews.php?id=27943